ΠΟΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη δύο μέτρων σχετικά με μια σημαντική κυπριακή κληρονομιά: το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim. Πρώτον, η Επιτροπή καταχωρίζει το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim ως προστατευόμενη ονομασία...