Συναλλαγή Galaxy

Η δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) με πιστοληπτική διαβάθμιση στην Ευρώπη, λογιστικής αξίας Ευρώ 10,8 δισ. Τιτλοποίηση-ορόσημο που εξυγιαίνει σημαντικά τον ισολογισμό της...